Möte i kommunstyrelsen 171009

Detta möte kom av naturliga skäl att nästan uteslutande att handla om förslag till budget för 2018 och verksamhetsplan 2019-2020. Det förslag  på budget 2018 som kommunstyrelsen hade att ta ställning kan sammanfattas så här:

  • höjning av den kommunala skattesatsen med 95 öre (från 20.93 kr till 21.88 kr)
  • besparingar på sammanlagt knappt 25 mnkr
  • satsningar på 30 mnkr

Skatteintäkterna till kommunen föreslås därmed öka med ca 60 mnkr, varav drygt 32 mnkr kommer från själva skattehöjningen och resterande knappt 28 mnkr beror på att kommunens skattebetalare blivit fler och fått mer i lön i förhållande till föregående år.

Förslaget till besparingar inrymmer personalneddragningar om minst 14 årsarbetare fördelade på Miljö- och byggnadsnämnden (1 tjänst), Kultur- och fritidsnämnden (3 tjänster), Tekniska nämnden (1 tjänst), Socialnämnden (5 tjänster) Barn- och utbildningsnämnden (2 tjänster) och Kommunstyrelsen (2 tjänster).

Liberalerna menade under mötet att en sådan omfattande skattehöjning och besparingar måste konsekvensutredas då kommunens invånare har rätt att få ta del av vilka ställningstaganden som ligger till grund för förslaget och vad konsekvenserna blir. Detta i synnerhet eftersom den föreslagna skattehöjningen är historiskt hög. Dessutom borde andra nivåer på skattehöjningar konsekvensbeskrivits. Någon sådan konsekvensbeskrivning fanns inte bland handlingarna och hade upenbarligen inte gjorts. Det tycker vi är bedrövligt!

Våra ansträngningar till trots så beslutade Kommunstyrelsen till slut att föreslå kommunfullmäktige att besluta anta budgeten för 2018. Det enda partiet som över huvudtaget yttrade sig emot och som reserverade sig var Liberalerna och vi lämnande in följande skriftliga motion i efterhand:

Däremot gav vi vårt stöd till det förslag som innebär att en grupp ska tillsättas för att se över hur det politiska arbetet kan effektiviseras i syfte att minska kostnaderna. Som vi har skrivit om tidigare så har kostnaderna för nämnds- och styrelseverksamhet skenat iväg och vi menar att kommunen på goda grunder kan spara in 3 mnkr bara på denna post.

Vidare stöder vi också att Kommundirektören får i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av kommunens verksamhet och organisation i syfte att hitta kostnader som sticker ut i förhållande till andra kommuner. Vi menar dock att det är viktigt att få stöd utifrån i detta arbete i form av extern expertis. Att föreslå besparingar i en egen verksamhet som kan leda till ytterligare och stora besparingar är inte lätt och därför är det nödvändigt med oberoende ögon.

Slutligen kan vi konstatera att man nu äntligen reagerar och tar kommunens stigande kostnader på allvar. Detta är bra! Tyvärr har dock den styrande majoriteten allt för länge lutat sig mot en reaktiv ekonomisk politik utan krav på budgetdiciplin. Man borde dessutom förstått att den demografiska utvecklingen kommer att påverka kommunens kostnader negativt framöver. Exempelvis har detta sedan flera år tillbaka tydligt framgått av de ekonomiska rapporter som Statens Kommuner och Landsting (SKL) regelbundet ger ut. Resultatet är att kommunens ekonomi nu är i betydligt sämre skick än den borde vara och att beredskapen för framtiden är dålig.

Vi vet vem som får betala priset – kommunens invånare som får mindre över i plånboken och får sämre kommunal service framöver.

Vid pennan
Jörgen Ekman

Kommunens kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet skenar

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån har kostnaderna för nämnd- och styrelseverksamhet i Höörs kommun länge legat stadigt kring 8 miljoner kr per år. I dessa kostnader döljer sig bl.a. löner för kommunalråd samt arvoden och ersättning för förlorad arbetstid för ledamöter. År 2015 ökar dessa kostnader plötsligt med 3 miljoner kr till knappt 11 miljoner kr, eller cirka 675 kr utslaget per invånare.

Detta innebär att Höörs kommun hamnar på en föga imponerande 31:e plats bland rikets 290 kommuner. En sådan jämförelse är dock inte helt rättvis, eftersom stora kommuner i regel får en lägre kostnad per invånare och mindre kommuner en större kostnad per invånare. Mer rättvist är då att undersöka hur kostnaden ser ut i kommuner med ungefär samma invånartal. Väljer vi att studera rikets 34 kommuner med 15 000 – 20 000 invånare (Höör hade 15 970 invånare år 2015) så visar det sig att Höörs kommun enligt diagrammet nedan har den näst högsta kostnaden.

Medelkostnaden per invånare för likvärdiga kommuner uppgick år 2015 till ca 480 kr, vilket är knappt 200 kr eller 30 % mindre än för Höörs kommun. För Höörs del motsvarar detta en besparingspotential på drygt 3 miljoner kr, vilket av en händelse motsvarar kostnadsökningen 2015 jämfört med tidigare år.

Från att tidigare har varit en medelkommun i detta avseende, har alltså kommunens kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet blivit bland de högsta i riket. Vari ligger då förklaringarna till denna plötsliga och dramatiska ökning av kostnaderna? En förklaring är att den styrande koalitionen efter valet 2014 belöt att inrätta en tjänst för ett medkommunalråd (tidigare hade kommunen klarat sig utmärkt med bara ett kommunalråd). En annan förklaring står att finna i att den styrande koalitionen, kallad Höörmodellen, består av många idelogiskt skilda partier (M+S+C+MP+KD+V) och för att försöka upprätthålla en maktbalans har både antalet möten och antalet mötesdeltagare blivit flera.

Vi i Liberalerna anser att den rådande situationen är orimlig. I tider då kommunen lider av stora ekonomiska problem, med stora förväntande skattehöjningar och neddragningar i kärnverksamheten, är det oacceptabelt att kostnaderna för nämnder och styrelser är så pass höga. Vi menar att kommunen omedelbart måste vidta åtgärder för att sänka kostnaderna och att en besparing på 3 miljoner kr per år är fullt berättigad.

I want you! – tre viktiga skäl att engagera sig kommunpolitiskt

Är du med i ett politiskt parti och engagerar dig kommunpolitiskt? Nej, jag tänkte väl det. Men det borde du! Om du inte förstått varför ännu, så hittar du tre av många viktiga skäl här:

  1. Det är en demokratisk skyldighet! Sveriges kommunpolitiska system bärs i mångt och mycket upp av fritidspolitiker. Detta är en enorm styrka som rätt använd säkerställer att helt vanliga människor får en direkt möjlighet att påverka politiken. Denna styrka är dock skör och blir det politiska systemets svaghet i samma sekund som ingen längre vill engagera sig.
  2. Din åsikt är viktig! Genom att engagera sig politiskt i hemkommunen får du en unik möjlighet att påverka samhället du lever i. Hur vill du att framtidens skola ska se ut? Hur tycker du ett en värdig äldreomsorg bäst skapas? Alla har åsikter och idéer, men väldigt få utnyttjar dem politiskt. Det är dumt!
  3. Det är roligt och utvecklande! Genom att du engagerar dig politiskt kommer du att möta människor du aldrig skulle träffa annars. Du får möjlighet att stöta och blöta dina åsikter och ibland bli rejält utmanad. Du kommer att förstå hur en kommun fungerar och hur den brokiga vägen från idé till politiskt beslut ser ut. Dessutom får du, om du vill, delta i en mängd aktiviteter och utbildningar. Du deltar hur mycket eller lite du själv vill – allt efter just dina förutsättningar.

Har du kommit ända hit och fortfarande inte förstått varför? Helt ok såklart. Men ge det ändå en chans. Tag kontakt med ditt favoritparti, eller flera olika partier om du inte har bestämt dig, och be att få komma på ett möte. Du lär bli väl emottagen.

Vi ses!
Jörgen Ekman
Liberalerna i Höör

Möte i kommunstyrelsen 170911

Vid detta möte var personalchefen inbjuden för att besvara frågor med anledning av personalredovisningen 2016. Vidare behandlades bland annat kostnader kopplad till antidrogpolicy, rutiner för hantering av motioner samt lokala ordningsföreskrifter.

Personalredovisningen för 2016 är som tidigare konstaterats bekymmersam läsning. Jämfört med föregående år har kommunens medarbetare blivit knappt 10 % fler. Detta förklaras generellt med att kommunens befolkning och därmed behovet av kommunal service ökar. Fullt rimligt argument om nu befolkningen hade ökat lika mycket. Det visar sig dock att befolkningen endast har ökat med  1.4 % mellan 2015 (15 970) och 2016 (16 192), så något stämmer inte. Klart är i alla fall att det får stora ekonomiska konsekvenser. Det visar sig också att knappt 100 personer valde att under 2016 avsluta sin anställning vid Höörs kommun på egen begäran, vilket är en fördubbling mot föregående år. Här, menar man, är det framför allt lärare och socionomer som väljer att söka avsked p.g.a. ett lågt löneläge i kommunen. Att detta skulle vara den enda anledningen verkar dock en smula långsökt och vi menar att det finns skäl att misstänka att arbetsmiljön är en bidragande orsak.

Det är ett faktum att drogrelaterade problem ökar bland kommunens ungdomar. Höörs kommun har därför antagit en nämndsövergripande drogpolicy för att söka ta ett helhetsgrepp kring dessa problem. Vi i Liberalerna välkomnar detta. Dock vill man att kostnader kopplade till policyn ska tas inom ram och att man därmed inte ska tillföra några ytterligare medel. I tider med ett ekonomiskt utsatt läge är detta naturligt, men vi menar att kostnaderna riskerar att skena om man inte gör något nu och det är därför viktigt att policyn kan realiseras. Förhoppningsvis hittar man lite utrymme i de inblandade nämnderna för att göra just detta.

Nya rutiner för hantering av motioner är mycket välkommet. Speciellt mot bakgrund av att det vid senaste mötet i kommunfullmäktige kom upp inte mindre fyra motioner som lämnats in för mellan 1-2 år sedan. Dock står man fast vid att förslag till beslut, även framöver, i huvudsak ska vara att bifalla eller avslå motioner. Vi menar att man uttryckligen borde lägga till ”att anse motioner vara besvarade” som en tredje möjlighet. En sådan möjlighet har funnits tidigare, informerade kommunrådet Lissmark, men att det då var alldeles för många motioner som ansågs besvarade. Märkligt, tycker vi, att man inte kan avgöra om en motion redan är besvarad eller ej.

Avslutningsvis, de lokala ordningsföreskrifterna, som tidigare fick backning av Länsstyrelsen, var upp som ett ärende igen. Kommunen vill testa Länsstyrelsens tålamod och för en liberal kan även det reviderade förslaget till ordningsföreskrifterna måhända vara lite för långtgående. Utmärkt då att Länsstyrelsen bevakar detta så att föreskrifterna inte menligt inskränker individens frihet. Det vore oliberalt och dumt. Till glädje för alla hundägare kan dock meddelas att Västra badplatsen vid Dagstorpssjön nu kan bebadas även av våra fyrfota vänner.

Vid pennan
Jörgen Ekman

Möte i kommunstyrelsen 170814

Så var första mötet i kommunstyrelsen efter sommaruppehållet avklarat. På dagordningen fanns bl.a. en rad planärenden, ekonomisk uppföljning för maj månad, personalredovisning, placering av pensionskapital samt ett antal motioner.

Avseende den ekonomiska uppföljningen så är läget fortfarande dystert och prognosen för 2017 pekar på ett underskott på 32.5 mnkr för verksamheterna och 23.7 mnkr för kommunen som helhet. Det är framför allt socialnämnden som har det kämpigt (-18 mnkr), men även kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden dras med stora underskott (- 4.0 respektive -3.2 mnkr). Positivt är att kommunstyrelsen nu kräver att samtliga nämnder ska inkomma med åtgärdsplaner med tillhörande beräkningar på besparingar. Detta är något vi har efterfrågat länge. Liberalerna har dessutom under lång tid påtalat att kostnaden för politiken i kommunen är för hög och att detta är något vi måste se över som en möjlig besparing för kommunstyrelsens del.

Vidare behandlades fyra stycken motioner vilka alla lämnats in för över ett år sedan. Hanteringen av motioner ska nu ses över så att en skyndsam behandling av samtliga inlämnande motioner säkerställs, vilket naturligtvis är bra. Vad värre är att beslutsförslaget för motionerna var att föreslå kommunfullmäktige att dessa skulle avskrivas med hänsvisning till att de var mer än ett år gamla. Visserligen är detta tillåtet enligt kommunallagen, men Liberalerna menar att detta rimligtvis endast ska utnyttjas när förslagen i motioner av olika anledningar inte längre är aktuella. Det hela slutade med att Liberalerna yrkade bifall på motioner om utredning avseende förslag på förbättrade arbetsvillkor för kommunens personalgrupper (Centerpartiet) samt konsekvensbekrivning efter den tidigare nedläggningen av demensteamet (Kristdemokraterna) men yrkade avslag på motioner om sex-timmars arbetsdag för vissa av kommunens personalgrupper (Socialdemokraterna) samt uppdrag att ge förslag på ansvarskontrakt mellan skola och elever (Kristdemokraterna). I samtliga fall röstade dock kommunstyrelsen för avskrivning, vilket vi beklagar.

Det är än en gång tråkigt att se hur kommunstyrelsen (och dess arbetsutskott) behandlar inkomna motioner. Liberalerna menar att författandet av motioner är en nödvändig del för en hälsosam politisk debatt och att motionsskrivandet därför ska uppmuntras. Om kommunstyrelsen istället föreslår att motioner på felaktiga grunder ska avskrivas och i andra fall vägrar att anse att motioner är besvarande när så är motiverat, så kommer vi så småningom att landa in en situation där inga partier längre vill skriva motioner. Det vore oerhört tråkigt.

Slutligen så bordlades ärendet om personalredovisning då styrelsen ansåg att redovisningen är så pass viktig att den fordrar en föredragning med efterföljande diskussion. Det kan dock nämnas redan nu att kommunen under 2016 fick nästan 100 nya medarbetare (1118 vid årets slut) och en motsvarande ökning av personalkostnaderna med ca 60 mnkr (514 mnkr vid årets slut). Det är stora siffror och kan naturligtvis vara ett svar på frågan varför kommunen dras med stora ekonomiska underskott. Vidare är det tråkigt att se att omkring 100 medarbetare under 2016 lämnande kommunen på egen begäran. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsplats för att säkerställa en hög kompetens hos medarbetarna!

Vid pennan
Jörgen Ekman