Skattesatsen i Höörs kommun i en jämförelse

Skattesatsen i Höörs kommun 2018 är 21.88 %. Detta efter en höjning med 0.95 procentenheter. Men hur hög är egentligen skattesatsen i Höörs kommun i en regional och nationell jämförelse? Är skattesatsen i Höörs kommun högre eller lägre än genomsnittet för riket? Faktum är att den är både och beroende på om man räknar med total kommunal skattesats eller bara kommunal skattesats och huruvida man räknar med viktade eller oviktade medelvärden.

När Statistiska centralbyrån (SCB) beäknar genomsnittliga skattesatser för riket så viktas skattesatsen i respektive kommun med skatteunderlaget. Skatteunderlaget för en kommun utgörs av  summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Detta innebär att skatteunderlaget generellt sett är högre för en kommun med större befolkning än för en kommun med mindre befolkning. Dock beror även skatteunderlaget på medianinkomst och demografi i kommunen. Lite grovt kan man säga att den genomsnittliga skattesatsen viktad med skatteunderlaget är representativ för en förvärvsarbetande medelsvensk (eller medelskåning om vi enbart inkluderar kommuner i Skåne).

Ett annat sätt att beräkna den genomsnittliga skattesatsen är genom att ta ett oviktat medelvärde av de kommunala skattesatserna i exempelvis riket eller en region. I detta fall får samtliga kommuner, oberoende av befolkning, samma betydelse eller vikt. Ett sådant medelvärde representerar bättre den geografiska spridningen än det viktade medelvärdet ovan.

Betraktar vi den totala kommunala skattesatsen, vilket innebär den kommunala skattesatsen + landstingsskatten, för Sverige, Skåne och Höörs kommun innevarande år (2018) blir skattesatserna enligt figuren nedan.

Observera att y-axeln är bruten i diagrammet ovan.

Som vi ser från figuren ovan är skattesatsen i Höörs kommun lägre än den genomsnittliga skattesatsen för riket om vi använder ett vanligt medelvärde. Det omvända gäller om vi använder viktade medelvärden. I båda fallen har dock Höörs kommun högre skattesats än för genomsnittet i Skåne. Det kan nämnas att landstingskatten för Skåne län är 10.69 % 2018 och för riket 11.28 % eller 11.39 % om vi räknar med vanligt medelvärde eller ett viktat medelvärde.

Betraktar vi enbart den kommunala skattesatsen för Sverige, Skåne och Höörs kommun innevarande år (2018) blir skattesatserna istället enligt figuren nedan.

Observera att y-axeln är bruten i diagrammet ovan.

I detta fall ser vi att skattesatsen i Höörs kommun är högre än för riket (och regionen för den delen) oberoende om vi räknar med vanligt medelvärde eller om vi viktar medelvärdet med skatteunderlaget.

Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se

Jörgen Ekman (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *