Äldreomsorgen i Höörs kommun – låg kvalitet till en hög kostnad

I ett svar på en insändare från en kommunmedborgare uttrycker socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) sig så här i SkD 180125:

Socialnämnden har ett ansvar för att ge en god vård och omsorg med de tilldelade medel som vi har till förfogande. Vi ska då ha det bästa för våra ögon både för de medborgare som har biståndsbeslut och för de som är skattebetalare. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. Vi försöker inom socialnämnden på alla sätt att bli så nyttiga som möjligt med de ekonomiska medel som vi fått oss tilldelade.

Ambitionen är det inget fel på och det är utmärkt att socialnämnden anstränger sig för att bli så kostnadseffektiva som möjligt. Men hur är då kvaliteten inom socialnämndens verksamhetsområden och hur resurseffektiv är egentligen verksamheten? För att försöka besvara frågan har jag nedan sammanställt nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada för 2016. Nyckeltalen avser äldreomsorg, vilket är det enskilt största verksamhetsområdet för socialnämnden.

Andelen årsrika i Höörs kommun och deras behov av omsorg
Vid årets slut 2016 bodde 16 192 personer i Höörs kommun varav 3 311 personer (20.4 %) var 65 år eller äldre. Utav dessa s.k. årsrika var 180 personer (5,4 %) beviljade hemtjänst i ordinärt boende, 91 personer (2.7 %) fanns i särskilda boenden och ytterligare 25 personer (0.8 %) var placerade i korttidsboenden. I en jämförelse har Höörs kommun en låg andel årsrika i befolkningen och av dessa är det få som utnyttjar hemtjänst och särskilt boende. Om vi istället använder genomsnittliga andelsvärden för samtliga kommuner i riket eller samtliga kommuner i samma storleksklass (15 000 – 19 999 invånare) och applicerar dessa på Höörs kommun skulle vi ha ca 285 personer (+58 %) med beviljad hemtjänst, ca 150 personer (+65 %) i särskilt boende och ca 23 personer (-8 %) i korttidsboenden. Samma övning med genomsnittliga andelsvärden för Skånska kommuner skulle ge 240 personer (+33 %) med beviljad hemtjänst, ca 120 personer (+32 %) i särskilt boende och ca 18 personer (-28 %) i korttidsboenden.

Kostnader för äldreomsorgen
Nettokostnaden för äldreomsorgen i Höörs kommun uppgick 2016 till 10 529 kr per invånare. Detta är en lägre kostnad både jämfört med samtliga kommuner i riket (12 324 kr/inv) och kommuner i samma storlek (11 984 kr/inv) men en högre kostnad jämfört med kommuner i Skåne län (10 162 kr/inv).  Som jag visat ovan är dock andelen av befolkningen med hemtjänst eller i särskilt boende betydligt lägre i Höörs kommun i en jämförelse och därför blir det inte helt  rättvisande att slå ut kostnaderna på hela befolkningen. Tittar vi istället på kostnaden per brukare så får vi följande siffror för Höörs kommun (kostnad för samtliga kommuner, kommuner i samma storlek respektive kommuner i Skåne län inom parentes):

  • Hemtjänst: 323 167 kr (267 556 kr, 304 216 kr respektive 280 195 kr)
  • Särskilt boende: 1 038 912 kr (898 183 kr, 890 303 kr respektive 891 169 kr)

Detta förhållande, d.v.s. relativt sett en hög kostnad per brukare, återspeglas i nettokostnadsavvikelsen, vilken för äldreomsorgen i Höörs kommun 2016 var 10.6 %. Enkelt uttryckt innebär detta att nettokostnaden för äldreomsorgen i Höörs kommun (drygt 170 mnkr) är 10.6 % eller ca 16.3 mnkr högre än vad som är statistiskt förväntat. Noterbart är att genomsnittet för Skånska kommuner var -4.4 %, vilket tillämpat på Höörs kommun skulle motsvara en minskning av kostnaderna med ca 23 mnkr.

Upplevd kvalitet i äldreomsorgen
I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2016 uppgav 86 % av de som svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten. Motsvarande andel för rikets kommuner var 91 % och för kommuner i samma storlek 90 %. I samma undersökning uppgav 72 % av de svarande de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Motsvarande andel för rikets kommuner var 83 % och för kommuner i samma storlek 84 %. Om vi antar att brukarnas nöjdhet är ett mått på kvaliteten i äldreomsorgen, vilket inte är helt orimligt, så kan inte kvaliteten sägas vara speciellt god i en jämförelse.

Sammanfattning
Höörs kommun har i en jämförelse en låg andel årsrika och av dessa är andelen som är i behov av särskilt stöd i form av hemtjänst eller särskilt boende låg. Kostnaden för äldreomsorg per invånare i Höörs kommun är relativt låg, men kostnaden per brukare med hemtjänst eller i särskilt boende är jämförelsevis hög. Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst eller sitt särskilda boende var 2016 lägre än genomsnittet för rikets kommuner eller för kommuner med samma storlek. För att vara en genomsnittlig kommun i Sverige respektive Skåne skulle kostnaderna för äldreomsorgen i Höörs kommun 2016 behöva vara 16.3 mnkr respektive 23 mnkr lägre och den upplevda kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende skulle behöva vara betydligt högre. Således finns det anledning att påstå att äldreomsorgen i Höörs kommun inte är resurseffektiv.

I tabellen nedan är nyckeltal som använts i analysen sammanställda.

Jörgen Ekman (L)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *